top of page

Vertical Development Programme

Price

Please contact to learn more

Duration

12 Months

About the Package


Vertical Development Programme: Enhancing Leadership Skills with a Cultural Edge


The Vertical Development Programme is a comprehensive 12-month coaching journey, designed for professionals who are keen on enhancing their leadership skills, with the added benefit of gaining insights into cultural awareness and cross-cultural leadership. This programme is perfect for those looking to develop a well-rounded leadership style, whether they frequently engage with diverse cultures or not.


Personalized Coaching for Diverse Leadership Needs

The approach is tailored to your individual leadership goals and challenges. Whether you’re seeking to improve your general leadership skills, better navigate team dynamics, or gain a nuanced understanding of cultural diversity, this programme provides the support you need. We cater to a wide range of leadership development areas, ensuring that your specific needs are met, with the added advantage of building cultural competence.


Empower Your Leadership with Global Insights

Ideal for high-potential talents and managers aiming for senior or executive roles, this programme equips you with essential leadership skills and the ability to handle diverse teams and situations effectively. Even if your current role doesn’t involve extensive cross-cultural interaction, the skills developed in this programme will prepare you for potential global responsibilities and enrich your leadership perspective.


Flexible Scheduling to Suit Your Needs

Recognizing the busy schedules of professionals, we offer flexible session timings over the course of the 12-month period. Our aim is to seamlessly integrate coaching into your professional life, accommodating your specific time constraints and commitments.


Holistic Development for Today’s Leaders

Each session, lasting between 60-90 minutes, is a step towards enhancing your leadership abilities. The focus is not just on conventional leadership development but also on incorporating cultural insights that can be invaluable in today’s globalized business world. Whether your challenges are within traditional leadership realms or involve elements of cultural understanding, the Vertical Development Programme is designed to help you navigate these with confidence and skill.


Vertikalt udviklingsforløb: Forbedring af ledelsesfærdigheder med et kulturelt perspektiv


Vertikalt udviklingsforløb er en omfattende 12-måneders coaching-rejse, designet til professionelle, der er ivrige efter at forbedre deres ledelsesfærdigheder, med den ekstra fordel at opnå indsigt i kulturel bevidsthed og tværkulturel ledelse. Dette forløb er perfekt for dem, der ønsker at udvikle en alsidig ledelsesstil, uanset om de ofte engagerer sig med forskellige kulturer eller ej.


Personlig coaching til forskellige ledelsesbehov

Tilgangen er skræddersyet til dine individuelle ledelsesmål og -udfordringer. Uanset om du søger at forbedre dine generelle ledelsesfærdigheder, bedre navigere i teamdynamikker, eller opnå en nuanceret forståelse af kulturel mangfoldighed, giver dette forløb den støtte, du har brug for. Vi imødekommer et bredt spektrum af ledelsesudviklingsområder, sikrer at dine specifikke behov bliver mødt, med den ekstra fordel at opbygge kulturel kompetence.


Styrk din ledelse med globale indsigter

Ideel for højpotentielle talenter og ledere, der sigter mod senior- eller direktørroller, udruster dette forløb dig med essentielle ledelsesfærdigheder og evnen til effektivt at håndtere forskelligartede teams og situationer. Selvom din nuværende stilling ikke involverer omfattende tværkulturel interaktion, vil de færdigheder, du udvikler i dette forløb, forberede dig til potentielle globale ansvarsområder og berige dit ledelsesperspektiv.


Fleksibel planlægning til at passe dine behov

Med anerkendelse af professionelles travle tidsplaner tilbyder vi fleksible sessionstider over 12-måneders perioden. Målet er at integrere coaching problemfrit i dit professionelle liv, imødekomme dine specifikke tidsbegrænsninger og forpligtelser.


Helhedsorienteret udvikling for nutidens ledere

Hver session, der varer mellem 60-90 minutter, er et skridt mod at forbedre dine ledelsesevner. Fokus er ikke kun på konventionel ledelsesudvikling, men også på at inkorporere kulturelle indsigter, der kan være uvurderlige i dagens globaliserede forretningsverden. Uanset om dine udfordringer er inden for traditionelle ledelsesområder eller involverer elementer af kulturel forståelse, er det vertikale udviklingsforløb designet til at hjælpe dig med at navigere disse med selvtillid og dygtighed.

Your Coach

bottom of page